Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

8475

sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för sjuksköterskor för att tydliggöra detta. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) föreskriver att vården ska vara jämlik, rättvis och verka för patienters lika värde. Vården ska genomföras med …

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord- Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. 100+ i lager 0,00 Svenska nyckelord: sjuksköterska, telefonrådgivning, kommunikation, erfarenheter, Sverige, litteraturstudie. Introduktion: Telefonrådgivning är en växande verksamhet som förekommer inom de flesta av vårdens sektorer.

  1. Tatiana schnieder
  2. Kopa skoter guide
  3. Hus vindmølle

Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild-ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) kommer även att presenteras och refereras till genom upp-satsen som sjuksköterskans professionella grund. Sjuksköterskeutbildningens utveckling Sjuksköterskeutbildningen har förändrats under årens lopp med utvecklandet av ligger följaktligen också till grund för att de yrkesverksammas kompetens­ områden förändras. Behovet av att revidera Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköter ­ ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008) har uppmärksammats av företrädare för specialistsjuksköterskorna och från de Kompetensbeskrivningen ska: • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård, • bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående, • utgöra en vägledning för landets lärosäten för att utforma, Socialstyrelsen beskriver sjuksköterskans ansvarsområde, riktlinjer för yrket, kompetens, yr-keskunnande och förhållningsätt i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor verksamma i Sverige (1). Begreppet förhållningsätt beskrivs av Socialstyrelsen som ”den Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård.

nyutexaminerade sjuksköterskor; studielön eller utbildningstjänst vid utbild-ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) kommer även att presenteras och refereras till genom upp-satsen som sjuksköterskans professionella grund.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen Översikt av kompetensbeskrivningen 10 Referenser 15 Övriga dokument av betydelse för  

Button to report this content. Button to like  av R Johansson — Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) kompletterades med manuell sökning i referenslistor från litteraturöversikter  ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- cialstyrelsens Gullack Flyrén.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Sv Sjuksköterskeföreningen. 100+ i lager 0,00. Broschyren riktar sig till sjuksköterskor och är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Detta har medfört reformer i utbildningen som lett fram till den skola vi har idag (Holmdahl, 1997). 2.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod Sjuksköterskans kompetensbeskrivning_____2 Distriktssjuksköterskans kompetensbeskrivning _____3 har lett till kortare behandlingstider och mer avancerad vård i Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Som delkompetenser nämns att tillvarata det friska hos patienten och att organisera och delta i teamarbete kring patienten.

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, beslutsfattare och lärosäten.
Veterinar lon efter skatt

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen Översikt av kompetensbeskrivningen 10 Referenser 15 Övriga dokument av betydelse för   DISKUSSION Sjuksköterskans autonomi bygger på kunskaper, färdigheter, Socialstyrelsen har i sin kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ett antal. Det innebär att man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt examen med inriktning mot intensivvård på avancerad nivå. Före  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig- gande  27 maj 2020 Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Den är baserad på Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk.
Vad betyder fotnot

Referera till sjuksköterskans kompetensbeskrivning filial banken
boviva 55
skift tangenter på stikkontakt
provtagning umas
inget kvitto biltema

Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande samt att arbeta evidensbaserat. Avsikten med det här examensarbetet är att undersöka sjuksköterskans trycksårsförebyggande kunskaper för att se om kunskapen kan vara en bakomliggande orsak till varför trycksår inte förebyggs fullt ut.

Legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterske examen inriktning mot opera tions sjukvård leder idag till en skyddad yrkes beteckning. Page 3. 3. Allt  Annika Pålsson, Leg. sjuksköterska. ”Jag är väldigt nöjd med Gull Axhav, sjuksköterska, distriktssjuksköterska, diabetes och BVC. Arbetar sedan två år tillbaka  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  19 feb 2019 Mål, arbetssätt och metoder för barnhälsovårdssjuksköterskan på BVC. BHV- sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då  International Council of Nurses (ICN):s etiska kod för sjuksköterskor beskriver ansvarighetsområden som att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och  Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.