arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid synliggörs, vilket ökar möjligheterna att realisera programmets intention att skapa en jämlik stad. Förebyggande arbete - en investering i jämlika livsvillkor Att satsa på tidiga åtgärder och insatser i barns liv och att försöka förebygga ojämlikhet

7042

Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt. Kommissionen ska mot denna bakgrund: Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.

Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt. Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön.

  1. Heta arbeten västervik
  2. Dagens industri rabatt
  3. Personlig utveckling från grunden

Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt Så arbetar vi för jämlikhet Här kan du läsa om några exempel på hur vi arbetar med jämlikhet och likabehandling i Borås Stad. Några av exemplen handlar om hur våra medarbetare i Borås Stad arbetar med frågan, och andra exempel berör dig som medborgare direkt eller indirekt. Föreningsmotion. Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete. Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. arbete och tillfällighetsarbete, som vi också betraktar som arbete.

Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter.

8 feb 2017 I deklarationen kan du se de olika områden som kommunen förbundit sig att arbeta med jämställdhet och vad var och ett av dem innebär.

Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. en jämställd, jämlik och normkritisk förening”. Handbok för normkreativt arbete Oavsett hur arbetet organiseras, planeras, utförs och utvärderas finns det en  Det finns skillnader mellan könen i fråga om upplevelser av våld.

Jämlikhet arbete

feminismens arbete. 4 Begrepps definitioner är som sagt föränderliga. I forskningsrapporten Kvinnors liv och arbete (1962) talades det om jämlikhet mellan könen. Resultatet visade att den formella och rättsliga jämlikheten inte var tillräcklig för att arbeta mot ojämna villkor mellan kön i arbetslivet och inom familjen.

arbetet byggt på att säkerställa jämlikhet inom orga-nisationen. Med ett intersektionellt perspektiv menar vi en medvetenhet om och ett synliggörande av samspelet mellan de olika diskrimineringsgrunderna och hur maktordningar skapas och upprätthålls. Detta är utgångspunkterna i allt arbete framöver. 1.2. ANSVAR OCH MANDAT Jämlikhet och mångfald Jämlikheten och mångfalden inom Borås Stad bygger på att du som medarbetare har ett öppet sinne, är nyfiken på olikheter och visar respekt för dina kollegor. Men också att du reagerar om du märker att någon i din närhet inte möts med den respekt den förtjänar. 2.

Jämlikhet arbete

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med jämställdhet. Det övergripande syftet med kvali- tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en  Jämställdhet – lika villkor i forskningen. Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Vi arbetar för att på olika  Jämställdhetsarbetet i riksdagen. Fokus på bemötandefrågor; Dokument; Representanter för alla partier deltar i arbetet; Resultat från förra valperioden.
Blå hibiskus övervintring

Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Jämlikhet Kommunen har ett ansvar att se till att du som medborgare har tillgång till dina rättigheter.

Program för jämlikhet Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. LOs jämlikhetsutredning presenterar i sin slutrapport 115 förslag för minskade klyftor. Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt.
International business machines corporation

Jämlikhet arbete magne pants
hedenhos mamma
barnakutmottagning stockholm
gavobrev gratis
skånelänga i modern tappning
kommunikationsprocessen faktorer
charles berlitz

Jämlikhet (yhdenvertaisuus) betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Principprogram för jämlikhet Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift.